Pusat Zakat Umat (LAZ Persatuan Islam) adalah sebuah lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan juga ekonomi.
Pusat Zakat Umat didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI no. 552 Tahun 2001 dan SK Kemeterian Agama RI No. 865 Tahun 2016 serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional. Pusat Zakat Umat mencanangkan visi sebagai lembaga yang mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara amanah, profesional, dan transparan untuk disalurkan bagi kesejahteraan umat di berbagai wilayah Indonesia.
Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, dan Kantor Layanan Pembantu di berbagai daerah di Indonesia. Kantor Perwakilan, Kantor Layanan, dan Kantor Layanan Pembantu tersebut berfungsi untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.


Visi

“Menjadi Lembaga yang Unggul dan Kompetitif dalam Pemberdayaan Umat”

Misi

  • Membentuk citra lembaga yang amanah dan transparan.
  • Membangun kesadaran umat untuk membayar ZIS ke  lembaga.
  • Melaksanakan pelayanan prima (service excellent) kepada Mustahiq, Muzakki, Munfiq, dan Mutashadiq.
  • Meningkatkan kualitas dan kapasitas Amil yang amanah dan profesional.
  • Mengoptimalkan potensi ZIS melalui penghimpunan  yang berorientasi pada pengembangan pemberdayaan  produktivitas pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi.
  • Menciptakan program pemberdayaan yang inovatif dan solutif.

Motto

“Menyelamatkan Zakat Umat dan Menyelamatkan Umat dalam Berzakat”